Polityka prywatności

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE z 2016 r. L 119,poz.1)  zwanej dalej „RODO”

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: gok_lukowica@op.pl

Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowicy  jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja imprez, wycieczek, wypoczynku, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.) 

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych z mocy przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania. Osoby której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, mają prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych