REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „(Nie)znany zakątek”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„(Nie)znany zakątek”

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Łukowicy

CELE KONKURSU

* prezentacja  i promowanie ciekawych i atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w gminie Łukowica

*rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do dzieci  w wieku od 9 do 12  roku życia, z terenu gminy Łukowica.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) Uczestnik zobowiązany jest wykonać jedną fotografię krajobrazu i przesłać drogą e-mailową na adres: biblioteka.lukowica@gmail.com . Przesłanie jest jednoznaczne z zaświadczeniem o prawie autorskim do zgłoszonej fotografii oraz potwierdzeniem, że zdjęcie w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2) Zdjęcia nadesłane na konkurs  muszą być  zgodne z tematyką konkursu.  Nie mogą zawierać wizerunków osób

3) Każda fotografia powinna być opatrzona tytułem oraz  informacją , gdzie zostało wykonane zdjęcie, a także pseudonimem autora.


W osobnej kopercie opatrzonej tym samym pseudonimem należy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury lub  Biblioteki  kartę zgłoszeniową (z danymi uczestnika)  oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych i wizerunku

4) Konkurs odbywa się w okresie 06.07 – 24.08.2019r. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

5) Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na bezpłatne ich przetwarzanie i publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie przez organizatora.

6) Organizator nie zwraca zdjęć, po zakończeniu  konkursu .

7) Przesłane zdjęcia będą po konkursie  umieszczone na czasowej wystawie, w Gminnym Ośrodku  Kultury
w Łukowicy. Prezentowane  zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

KOMISJA KONKURSOWA

 O wyborze zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Komisja powołana zostanie na czas trwania konkursu. Decyzje komisji będą ostateczne i wiążące dla uczestników.

 WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.  Wręczenie nagród odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowicy. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 183335043 lub w Bibliotece Publicznej w Łukowicy (34-606 Łukowica 349)

Konkurs fotograficzny „(Nie)znany zakątek”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………

(telefon kontaktowy)

Wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w konkursie fotograficznym                  „(Nie)znany zakątek” (organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury- Bibliotekę Publiczną w Łukowicy. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.

……………………………………………………………………………

  (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Konkurs fotograficzny „(Nie)znany zakatek”

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moje(jej) go syna/  córki / moje(jej) go podopiecznego/podopiecznej, zawartych w Karcie Zgłoszeniowej konkursu fotograficznego „(Nie)znany zakątek”. Przyjmuję do wiadomości, że podane dane będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maj 2018r. oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przyjmuję do wiadomości, że podczas uroczystości wręczania nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna/filmowa utrwalająca wizerunki uczestników tej uroczystości. Wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie przez Organizatora konkursu tej dokumentacji
w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczanie w prasie mediach, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez ograniczeń czasowych
i ilościowych.

Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia konkursowego oraz  wizerunku moje(jej) go syna/  córki / moje(jej) go podopiecznego/podopiecznej, utrwalonego podczas wydarzenia na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Łukowicy

…………………………………………………………………………

  (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)